Regulamin sklepu internetowego, ogólne Warunki Świadczenia Usługi wykonania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Ogólne Warunki Świadczenia Usługi wykonania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Definicje

 1. Niniejsze ogólne warunki opisują zasady, na jakich zdefiniowany niżej Wykonawca świadczy usługi wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej.
 2. Definicje:
  1. Sklep – sklep internetowy umożliwiający zakup opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej.
  2. Usługa – usługa polegająca na wykonaniu świadectwa charakterystyki energetycznej.
  3. Wykonawca – SN Alfa Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956 r. 175/4, 61-515 Poznań. NIP 7831870517, REGON 523937791
  4. Audytor – osoba oddelegowana przez Wykonawcę lub działająca na jego zlecenie do wykonania Usługi, posiadająca odpowiednie przygotowanie do wykonania Usługi.
  5. Zleceniodawca – podmiot zlecający Usługę; 
  6. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą, do której zastosowanie znajdują niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usługi; 
  7. Oferta – oferta na wykonanie usługi określająca jej proponowane warunki,.
  8. Ogólne Warunki Świadczenia Usługi – niniejsze ogólne warunki świadczenia Usługi;
  9. Zamówienie – dokonanie zakupu z obowiązkiem zapłaty, skutkujące realizacją Usługi

Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, prowadzonego pod adresem  www.sprawdzamy-nieruchomosci.pl, zwanego dalej Sklepem.
  2. Sklep prowadzi sprzedaż świadectw charakterystyki energetycznej dla domów oraz mieszkań.
  3. Korzystanie z usług Sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać przez stronę internetową Sklepu.
 2. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. W celu złożenia zamówienia, Zamawiający musi podać poprawne dane kontaktowe oraz adres dostawy.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku braku pewności co do prawdziwości lub kompletności podanych danych.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w zamówieniach wynikające z nieprawidłowo podanych danych przez Zamawiającego.

Ceny Usługi i płatności

 1. Wszystkie ceny podawane na stronie Sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT (0%).
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie, jednakże zmiana nie wpływa na zamówienia już złożone.
 3. Sklep oferuje następujące metody płatności:
  1. Przelew bankowy na podane konto bankowe sklepu.
  2. Płatność kartą kredytową lub debetową za pośrednictwem systemu płatności online.
  3. Bramka płatności Przelewy24.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu pełnej płatności.
 5. Usługa zawiera koszt sporządzenia Świadectwa Charakterystyki Energetycznej na bazie otrzymanych przez Zamawiającego danych oraz wydania dokumentu w formie elektronicznej (format cyfrowy).
 6. Zakres Usługi nie zawiera kosztu pozyskiwania danych, pomiarów, wizji lokalnej oraz wydruku czy wysyłki Świadectwa Charakterystyki Energetycznej.
 7. W przypadku poszerzenia usługi poza wyceniony zakres, dodatkowe zakresy będą rozliczane powykonawczo w oparciu o wycenę Wykonawcy.
 8. Koszt stawki godzinowej wynosi 250 zł netto za godzinę. Czas pracy naliczany jest za każdą rozpoczętą godzinę.

Dostawa

  1. Certyfikaty charakterystyki energetycznej są dostarczane drogą elektroniczną na podany przez Zamawiającego adres e-mail.
  2. Dostawa jest realizowana w ciągu 3-14 dni roboczych od momentu potwierdzenia płatności.
  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne związane z dostarczeniem certyfikatów charakterystyki energetycznej, takie jak błędne podanie adresu e-mail przez Zamawiającego lub filtry antyspamowe.

Odwołanie i przełożenie terminu wykonania usługi

 1. W sytuacji odwołania lub przełożenia terminu wykonania Usługi przez Zleceniodawcę w terminie po dacie zleceniu wykonania Usługi naliczone zostaną opłaty:
  1. w przypadku odwołania Usługi – w wysokości od 60% do 100% ceny Usługi w zależności od stopnia zaawansowania realizacji Usługi, gdzie o zaawansowaniu Usługi decyduje Wykonawca,
  2. w przypadku przełożenia terminu Usługi – 100% ceny Usługi oraz ustalony zostanie nowy termin wykonania Usługi.
 2. W losowych przypadkach Wykonawca zastrzega sobie prawo do odwołania Usługi. Odwołanie Usługi przez Wykonawcę wiąże się z anulacją Usługi lub ze zwrotem 100% ceny Usługi w przypadku przedpłaty.

Odpowiedzialność

 1. Wykonawca wykona Usługę dokładając zwykłej zawodowej staranności. 
 2. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania wszystkich danych potrzebnych do realizacji Usługi w terminie oraz zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niekompletne dane przekazane przez Zleceniodawcę oraz wydane Świadectwo Charakterystyki Energetycznej wystawione na bazie nieprawidłowych lub niekompletnych danych.

Zakresu Usługi

 1. Wykonawca świadczy Usługę polegającej na sporządzeniu Świadectwa Charakterystyki Energetycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej; Rozporządzeniem zmieniającym z dnia 6 września 2019 r.; Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.
 2. Obliczenia oraz sporządzenie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dokonywane jest na podstawie przedstawionych przez Zleceniodawcę danych w celu wydania dokumentu wskazującego charakterystykę energetyczną nieruchomości. 
 3. W ramach usługi nie są wykonywane pomiary instalacji, operaty, protokoły oraz inne opracowania.
 4. W przypadku konieczności rozszerzenia zakresu usługi o wykonanie wizji lokalnej,  jest ona dokonywana pod warunkiem zapewnienia przez Zleceniodawcę:
  1. bezpieczeństwa pracy Wykonawcy. Decyzję o występowaniu zagrożenia podejmuje Wykonawca.
  2. swobodnego i bezpośredniego dostępu badanej nieruchomości. 
 5. Wydanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej w formie papierowej oraz jego wysyłka wiąże się z dodatkowymi opłatami o wysokości których Wykonawca poinformuje Zleceniodawcę.

Dokumenty

 1. Na potrzeby sprawdzenia nieruchomości, Zleceniodawca powinien dostarczyć dane stanowiące podstawę sporządzenia Świadectwa Charakterystyki Energetycznej, w tym w szczególności:
  1. Wypełniony formularz danych przekazany przez Wykonawcę,
  2. Rzut lokalu z wymiarami;
  3. Przekrój przez lokal z wymiarami,
  4. Opis techniczny nieruchomości z wyszczególnieniem materiałów oraz parametrów przegród,
  5. Rzuty instalacyjne (opcjonalnie);
 2. Niedostarczenie kompletu dokumentów może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą wykonanie Usługi, może istotnie wpływać na jej jakość lub może powodować konieczność uzyskania dodatkowych danych lub wykonanie wizji lokalnej. Uzyskanie dodatkowych danych oraz wykonanie wizji lokalnej nie jest przedmiotem podstawowego zakresu usługi i jest wykonywane odpłatnie.

Procedura reklamacyjna

 1. Zleceniodawca ma prawo złożyć reklamację dotyczącą zakupionego certyfikatu charakterystyki energetycznej w przypadku niezgodności z zamówieniem.
 2. W celu złożenia reklamacji, w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia należy wypełnić formularz reklamacyjny dostępny na stronie internetowej: https://sprawdzamy-nieruchomosci.pl/reklamacja/ oraz przesłać go na adres: [email protected] w tytule wiadomości wpisując „reklamacja usług SCE”.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od nadesłania poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego.
 4. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji wiąże się ze zwrotem środków za uznane zakresy reklamowane w kwocie liczonej jako współczynnik: (uznany zakres reklamowanej usługi / całość usługi) x (cena usługi).

Ochrona Danych Osobowych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zw. dalej RODO) wskazujemy, iż:

 1. Podstawowe informacje o Administratorze: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SN Alfa Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956 r. 175/4, 61-515 Poznań. NIP 7831870517, REGON 523937791 tel.: 513 513 133 email: [email protected].
 2. Dane kontaktowe: Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ale we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych, w tym w celu realizacji przysługujących Pani/Panu uprawnień, można kontaktować się za pośrednictwem e-maila [email protected] bądź pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Prawa osoby, której dane są przetwarzane: Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do danych;
  2. sprostowania danych;
  3. żądania usunięcia danych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych;
  5. przenoszenia danych;
  6. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego prawnego interesu Administratora – w tym celu musi Pani/Pan jednak wskazać szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator może w takim wypadku wskazać, że podstawy przetwarzania danych osobowych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub że dane osobowe są niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi;
  8. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 4. Cele i podstawy prawne przetwarzania: Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z:
  1. zawarciem i wykonywaniem umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – w związku z tym podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. wykonywaniem ustawowych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności podatkowych, sprawozdawczych oraz wynikających z nienależytego wykonania umowy – w związku z tym podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  3. dochodzeniem roszczeń, prowadzeniem postępowań sądowych i windykacyjnych związanych z zawartą umową oraz obroną przed roszczeniami – w związku z tym podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony prawnie interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Dobrowolność podania danych: Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy.
 6. Odbiorcy danych: W zakresie, w jakim jest to uzasadnione wyżej wskazanymi celami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz celem i zakresem zawartej z Administratorem umowy, Administrator może przekazywać Pani/Pana dane następującym podmiotom: podwykonawcy, firmy księgowe, dostawcy usług IT, inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa są upoważnione do posiadania Pani/Pana danych (np. Urząd Skarbowy, Policja, Prokuratura oraz inne uprawnione organy Państwa).
 7. Przekazanie poza EOG: Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Czas przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w zakresie realizacji umowy – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu cywilnego lub innymi przepisami szczególnymi;
  2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawarciem i realizacją umowy (np. przepisami prawa podatkowego i przepisami księgowymi) – przez okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;
 9. Profilowanie i automatyzowane przetwarzanie: Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na automatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i która wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

Umów się na spotkanie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI