Ogólne warunki świadczenia usługi

Ogólne warunki świadczenia usługi sprawdzenia nieruchomości

I. Definicje
 1. Niniejsze ogólne warunki opisują zasady, na jakich zdefiniowany niżej Wykonawca świadczy usługi sprawdzenia technicznego nieruchomości

 2. Definicje:

  1. Usługa – usługa polegająca na sprawdzeniu nieruchomości według Zakresu Usługi Sprawdzenia Nieruchomości.

  2. Badanie Termowizyjne – dodatkowe badanie poszerzające zakres Usługi polegające na wykonaniu przeglądu nieruchomości kamerą termowizyjną.

  3. Wykonawca – Sprawnie Sp. z o.o. i/lub Sprawdzamy-Nieruchomości Sp. z o.o. i/lub SN Alfa sp. z o.o..

  4. Inspektor – osoba oddelegowana przez Wykonawcę do wykonania Usługi, posiadająca odpowiednie przygotowanie do wykonania Usługi.

  5. Zleceniodawca – podmiot zlecający Usługę; 

  6. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą, do której zastosowanie znajdują niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usługi;

  7. Oferta – oferta na wykonanie usługi sprawdzenia nieruchomości określająca jej proponowane warunki, w tym  cenę, umówiony termin i miejsce.

  8. Ogólne Warunki Świadczenia Usługi – niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usługi;

  9. Strona Internetowa – strona internetowa www.sprawdzamy-nieruchomosci.pl

II. Zlecenie wykonania Usługi

Zlecenie wykonania Usługi następuje w czterech krokach:

 1. zapytanie o ofertę ze strony Zleceniodawcy przez wysłanie wiadomości e-mail lub przez wysłanie formularza kontaktowego lub telefonicznie o możliwość wykonania Usługi przez Wykonawcę;

 2. złożenie propozycji cenowej przez Wykonawcę w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie z udzieleniem informacji o dostępności terminu oraz cenie Usługi;

 3. akceptacja przez Zleceniodawcę Oferty oraz Ogólnych Warunków Świadczenia Usługi w wiadomości e-mail lub telefonicznie;

 4. potwierdzenie przyjęcia zlecenia przez Wykonawcę w wiadomości e-mail lub telefonicznie.

III. Cena Usługi
 1. Oferta przesyłana do Zleceniodawcy powinna zawierać wycenę wszystkich znanych na moment wyceny elementów Usługi, w tym także koszt dojazdu do miejsca wykonania Usługi oraz koszty organizacyjne.

 2. Usługa jest wyceniana w całości jako komplet. Niewykonanie któregokolwiek z zakresów, którego niemożliwość wykonania nie leży po stronie Wykonawcy, nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty za całość wycenionej Usługi. 

 3. Oferta może zostać uzupełniona o Badanie Termowizyjne. Koszt Badania Termowizyjnego jest ponoszony wyłącznie gdy zakres ten zostanie wykonany.

 4. W przypadku poszerzenia usługi poza wyceniony zakres, dodatkowe zakresy będą rozliczane powykonawczo w oparciu o wycenę Wykonawcy.

 5. Koszt stawki godzinowej wynosi 250 zł netto / godz. Czas pracy naliczany jest za każdą rozpoczętą godzinę.

IV. Odwołanie i przełożenie terminu wykonania usługi
 1. W sytuacji odwołania lub przełożenia terminu wykonania Usługi przez Zleceniodawcę na mniej niż 2 dni robocze przed umówionym terminem wykonania Usługi naliczone zostaną opłaty:

  1. w przypadku odwołania Usługi – 100% ceny Usługi.

  2. w przypadku przełożenia terminu Usługi – 100% ceny Usługi, oraz  przyznany zostanie 50% rabat na zamówienie Usługi w nowym terminie.

 2. Odwołanie lub przełożenie terminu wykonania Usługi w terminie dłuższym niż 2 dni robocze przed umówionym terminem jej wykonania jest bezpłatne. 

 3. W losowych przypadkach Wykonawca zastrzega sobie prawo do odwołania Usługi. Odwołanie Usługi przez Wykonawcę wiąże się z anulacją Usługi lub ze zwrotem 100% ceny Usługi w przypadku przedpłaty.

V. Odpowiedzialność
 1. Wykonawca wykona Usługę dokładając zwykłej zawodowej staranności. 

 2. Wykonawca świadczy usługi inżynierskie mające na celu obiektywne sprawdzenie stanu technicznego nieruchomości zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i techniki, obowiązującymi i przyjętymi standardami i normami oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z najlepszą wiedzą  inspektora sprawdzającego.

 3. Usługa sprawdzenia nieruchomości nie gwarantuje wykrycia wszystkich usterek lub wad nieruchomości – pomimo dołożenia należytej staranności. 

 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady nieruchomości, zarówno te wykryte jak i niewykryte podczas usługi sprawdzenia nieruchomości.

VI. Zakresu Usługi Sprawdzenia Nieruchomości
 1. Wykonawca świadczy usługi: 

  1. Sprawdzenie nieruchomości mieszkaniowej (mieszkania, domu, deweloperskiego, wykończonego pod klucz lub na rynku wtórnym).

  2. Badanie termowizyjne (dodatkowo płatne wg wyceny).

  3. Sporządzenie raportu ze sprawdzenia nieruchomości (dodatkowo płatne wg wyceny).

  4. Sporządzenie raportu z badania termowizyjnego nieruchomości (dodatkowo płatne wg wyceny).

Zamawiający w zapytaniu ofertowym podaje rodzaj usługi na którą składana jest oferta cenowa.

 1. Podczas Sprawdzenia Nieruchomości zostaną zweryfikowane następujące zakresy:

  1. tynki

  2. posadzki

  3. sufity

  4. mury

  5. lekkie ściany działowe tzw. ściany GK

  6. okładziny z płytek

  7. schody

  8. stolarka drzwiowa

  9. otwory drzwiowe

  10. stolarka okienna

  11. parapety wewnętrzne

  12. parapety zewnętrzne

  13. balustrady

  14. balkony

  15. instalacje c.o. 

  16. ogrzewanie podłogowe

  17. instalacje wentylacji

  18. instalacja elektryczna

  19. instalacja wod-kan

  20. instalacja gazowa

  21. miejsce postojowe / garaż

  22. komórka lokatorska

  23. pomiar powierzchni użytkowej lokalu

  24. elewacja (dotyczy domów)

  25. zagospodarowanie terenu (dotyczy domów)

  26. dach (dotyczy domów)

  27. poddasze (dotyczy domów)

  28. wyprawy malarskie (dotyczy stanu pod klucz)

  29. wyprawy szpachlarskie (dotyczy stanu pod klucz)

  30. urządzenia sanitarne (dotyczy stanu pod klucz)

  31. meble (dotyczy stanu pod klucz)

  32. wyposażenie (dotyczy stanu pod klucz)

 2. Sprawdzenie dokonywane jest przez inżyniera i dokonywane jest w celu zbadania ogólnego stanu technicznego nieruchomości. W ramach usługi nie są wykonywane pomiary instalacji, operaty, protokoły oraz inne opracowania.

 3. Pomiar powierzchni użytkowej lokalu jest wykonywany w oparciu o normę PN-ISO 9836:2015. Standard usługi obejmuje pomiar pomieszczeń o kształtach regularnych tj. prostokątnych. Pomiar powierzchni użytkowej w oparciu o inny sposób pomiaru (np. zgodnie z normą PN-70/B-02365, rozporządzeniem ministra w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego lub inny) oraz pomieszczeń o zakrzywionych ścianach lub nieregularnym innym niż prostokątnym przebiegu obrysu pomieszczeń może zostać wykonany za dodatkową opłatą, każdorazowo ustaloną indywidualnie.
 4. Zakres sprawdzenia nieruchomości zależy od stanu wykończenia nieruchomości, wyposażenia, rodzaju/typu nieruchomości, lokalizacji, dostarczonych dokumentów, zakresu sprawdzenia ustalonego w Ofercie, faktycznego stanu nieruchomości, możliwości przeprowadzenia sprawdzenia podczas wizji lokalnej, fizycznej dostępności do poszczególnych obszarów sprawdzenia itp.

 5. Sprawdzenie jest dokonywane pod warunkiem zapewnienia przez Zleceniodawcę:

  1. bezpieczeństwa pracy Wykonawcy. Decyzję o występowaniu zagrożenia podejmuje Wykonawca.

  2. swobodnego i bezpośredniego dostępu do sprawdzanych zakresów robót. 

  3. dostępu do dokumentacji określającej zakres i stanowiących podstawę do sprawdzenia nieruchomości (np. brak informacji o sposobie pomiaru powierzchni użytkowej determinuje pomiar według sposobu uznanego za właściwy przez Wykonawcę np. pomiar wg. normy PN-ISO 9836).

VII. Dokumenty
 1. Na potrzeby sprawdzenia nieruchomości, Zleceniodawca minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem usługi powinien dostarczyć dokumenty stanowiące podstawę dokonania sprawdzenia nieruchomości w postaci:

  1. Rzutu lokalu (zalecane);

  2. Prospektu informacyjnego z zapisem standardu deweloperskiego czy standardu wykończenia lokalu (zalecane);

  3. Informacji o sposobie pomiaru powierzchni jaki obowiązuje w umowie deweloperskiej (zalecane);

  4. Umowy deweloperskiej – w części dotyczącej opisu lokalu oraz załączników dotyczących lokalu (zalecane);

  5. Rzutów instalacyjnych (opcjonalnie);

  6. Dokumentacji zmian lokatorskich (opcjonalne).

 2. Niedostarczenie dokumentów nie stanowi przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Usługi, ale istotnie wpływa na jej jakość. Niedostarczenie dokumentów utrudnia wykonanie Usługi, powoduje że Wykonawca nie będzie mógł dokonać kompletnego sprawdzenia nieruchomości w tym zgodności stanu faktycznego z dokumentami oraz może uniemożliwić stwierdzenie niektórych wad nieruchomości. 

 3. W przypadku braku szczegółowej informacji o sposobie pomiaru powierzchni uzyskanej od Zleceniodawcy, Wykonawca dokona pomiaru zgodnie z normą PN-ISO 9836: 2015.

VIII. Procedura reklamacyjna
 1. W celu złożenia reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny dostępny na stronie internetowej: https://sprawdzamy-nieruchomosci.pl/reklamacja/ oraz przesłać go na adres: [email protected] w tytule wiadomości wpisując „reklamacja usługi”.

 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od nadesłania poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego.

 3. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji wiąże się ze zwrotem środków za uznane zakresy reklamowane w kwocie liczonej jako współczynnik: (liczba uznanych reklamowanych zakresów usługi) / (wszystkie zakresy usługi wymienione w punkcie VI par. 2) x (cena usługi).

IX. Ochrona Danych Osobowych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zw. dalej RODO) wskazujemy, iż:

 1. Podstawowe informacje o Administratorze: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sprawnie Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. 175/4, 61-515 Poznań, NIP 7831852407, REGON 521305319, KRS 956231, tel.: 513 513 133 email: [email protected].

 2. Dane kontaktowe: Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ale we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych, w tym w celu realizacji przysługujących Pani/Panu uprawnień, można kontaktować się za pośrednictwem e-maila [email protected] bądź pisemnie na adres siedziby Administratora.

 3. Prawa osoby, której dane są przetwarzane: Przysługuje Pani/Panu prawo:

  1. dostępu do danych;

  2. sprostowania danych;

  3. żądania usunięcia danych;

  4. ograniczenia przetwarzania danych;

  5. przenoszenia danych;

  6. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego prawnego interesu Administratora – w tym celu musi Pani/Pan jednak wskazać szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator może w takim wypadku wskazać, że podstawy przetwarzania danych osobowych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub że dane osobowe są niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi;

  8. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 4. Cele i podstawy prawne przetwarzania: Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z:

  1. zawarciem i wykonywaniem umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – w związku z tym podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  2. wykonywaniem ustawowych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności podatkowych, sprawozdawczych oraz wynikających z nienależytego wykonania umowy – w związku z tym podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  3. dochodzeniem roszczeń, prowadzeniem postępowań sądowych i windykacyjnych związanych z zawartą umową oraz obroną przed roszczeniami – w związku z tym podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony prawnie interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 5. Dobrowolność podania danych: Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy.

 6. Odbiorcy danych: W zakresie, w jakim jest to uzasadnione wyżej wskazanymi celami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz celem i zakresem zawartej z Administratorem umowy, Administrator może przekazywać Pani/Pana dane następującym podmiotom: podwykonawcy, firmy księgowe, dostawcy usług IT, inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa są upoważnione do posiadania Pani/Pana danych (np. Urząd Skarbowy, Policja, Prokuratura oraz inne uprawnione organy Państwa).

 7. Przekazanie poza EOG: Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 8. Czas przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane:

  1. w zakresie realizacji umowy – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu cywilnego lub innymi przepisami szczególnymi;

  2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawarciem i realizacją umowy (np. przepisami prawa podatkowego i przepisami księgowymi) – przez okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;

 9. Profilowanie i automatyzowane przetwarzanie: Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na automatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i która wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

Umów się na spotkanie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI